Người Hỏi

  • Công ty cổ phần Mai Diêu
  • 0311897488
  • Đỗ Xuân Phụng
  • 0909454086
  • doxuanphung26391@gmail.com

Trả Lời

  1.         Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về danh mục các mặt hàng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
            Căn cứ theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì các Bộ, Ngành với chức năng, nhiệm vụ cụ thể được phân công sẽ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của mình như: Bộ Công thương ban hành Danh mục nói trên theo Thông tư số 08/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Thông tư số 50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/8/2009, Bộ Giao thông Vận tải theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011...để quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
            Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.