Có được khai nợ mạ rex code và tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng trên 6000 EUR

Kính gửi Cơ quan hải quan, hiện nay doanh nghiệp có các lô hàng nhập khẩu từ Châu Âu về. Tuy nhiên, có 1 số nhà cung cấp họ đang chờ được cấp mã số Rex. Vậy doanh nghiệp muốn hỏi là có được phép khai nợ chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có mã số Rex đóng thuế trước và bổ sung sau khi thông quan để hoàn thuế lại, tương tự như cách đang làm cho C/O mẫu ưu đãi được không?

Đã trả lời 5
Giám sát quản lý 26/08/2021 49 views

Người Hỏi

  • Công ty cp tập đoàn đầu tư địa ốc Nova
  • 0301444753
  • PHẠM THẾ VIỆT
  • 0907507484
  • vietht.k48@gmail.com

Trả Lời

  1. Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA), đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Thông tư 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021. Cụ thể, trường hợp công ty chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, Công ty phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
    Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 thông báo EU áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX. Kể từ thời điểm được cấp mã số REX, nhà xuất khẩu EU được quyền tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho các lô hàng trị giá trên 6.000 EUR.