Người Hỏi

  • CÔN TY TNHH NGÔN THẠC PROTECH
  • 3702740699
  • lan phan
  • ngoclan130792@gmail.com

Trả Lời

  1. Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:

    Để đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục hải quan (https://www.customs.gov.vn) vào chuyên mục "Đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp" sau đó thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản VNACCS. Mọi thắc mắc có thể liên hệ Bộ phận HelpDesk (số điện thoại và email có trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục hải quan)